1)Dodavatel


Tomáš Noll

Václavské náměstí 1

280 02 Nová Ves I.


Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 62476416
CZ:7301261517
(dále jen „dodavatel“)

 

Kontaktní údaje

Email: info@strechy-noll.cz

Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 5 hodin, nejdéle však do 1 dne.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 196200388/0600 GE Money Bank

 

 

2) Objednávka zboží

 

Seznam zboží na stránkách www.strechy-noll.cz/eshop je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží si vždy můžete ověřit  e-mailem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Tímto se objednávka stává závaznou. Zákazník souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky může ověřit na stránce doprava.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Tím souhlasí s uzavřením kupní smlouvy.

 

Zrušení objednávky

 

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné do 24 hodin, nebo jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3) Zaslání zboží

 

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení objednávky“ či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Zásilka bude označena strechy-noll.cz, vše expedujeme z naší hlavní společnosti. Děkujeme za pochopení.

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době  přepravcem, obvykle do 2–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

 

Pokud zákazník zaslané zboží nepřevezme, porušuje tímo kupní smlouvu. Dodavatel v tomto případě od smlouvy odstupuje a požaduje na zákazníkovi náhrady.  Zákazník se zavazuje v tomto případě uhradit internetovému obchodu Strechy-noll.cz náklady spojené se stornem objednávky (náklady na dopravu, balné, čas stráveným přípravou  a expedováním objednávky) částku ve výši 300Kč. Pokud zákazník stornuje objednávku před odesláním objednaného zboží tento poplatek se na něj nevztahuje. Dobu pro strornování objednávky, naleznete v bodě č.4 obchodních podmínek.

 

 

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.


Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

 

4) Stornování objednávky

 

Pokud máte zájem o storno objednávky, učinte tak prosím do 2 hodin od uskutečnění objednávky (uzavření kupní smlouvy). Jedině tak budeme moci zaručit storno objednávky před odesláním. Samozřejmě pokud zboží nebylo stále odesláno, je objednávku možné stornovat kdykoliv. Stav objednávky najdete po přihlášení na Váš účet v oddělení "Mé objednávky"


5) Záruční podmínky a reklamace

 

Záruční doba a záruční list


Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

Reklamace


V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

 

Postup reklamace


Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

 

Vyřízení reklamace


Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidení.

 

6) Odstoupení od smlouvy

 

Právo zákazníka na odstoupení


Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovémto případě se zákazník zavazuje uhradit firmě strechy-noll.cz storno poplatek ve výši 150Kč, který slouží k pokrytí nákladů spojených se stornem objednávky.

 

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit  do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@strechy-noll.cz nebo telefonicky.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

 

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele na své náklady, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 

 

7) Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.


Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@strechy-noll.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

 

8) Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.strechy-noll.cz .


Košík  

produkt (prázdný)