Záruční list na výrobky, SATJAM Záruka Plus

Platný od 1. 1.2010

Na vady výrobků dodávaných výrobcem koncovým zákazníkům - nepodnikatelům (dále jen "zákazník" či "uživatel") se vztahuje zákonná záruční odpovědnost za vady v trvání 2 let ode dne jejich převzetí uživatelem dle Občanského zákoníku, a to při zachování společných podmínek uvedených níže v tomto dokumentu. 

SATJAM Záruka Plus

SATJAM Záruka Plus je zákaznický benefit, jež rozšiřuje uživatelům střešních krytin, okapových systémů a trapézových plechů nároky nad rámec zákonné 2leté záruky, definované shora, a to v trvání uvedeném v níže uvedené tabulce a výlučně za předpokladu splnění dále uvedených podmínek. Zákazník získává na základě tohoto benefitu pouze nároky upravené tímto dokumentem. 

SATJAM Záruka Plus se vztahuje na níže uvedené výrobky, vyrobené z ocelového plechu tl. 0,5 mm a vyšší, pokoveného zinkem s dodatečnou organickou povrchovou úpravou min. tloušťky 25 µm nebo pokoveného aluzinkem. Na ostatní výrobky společnosti SATJAM, s.r.o. se vztahuje záruční lhůta 2 roky. Při použití na střechách se sklonem do 14° se doby zkracují o polovinu.

Druh povrchové úpravy polyestersat 25 µm, satmat 35 µm, aluzinek satpur 50 µm, Colorcoat HPS 200 Ultra®, krytiny s minerálním posypem Colorcoat HPS 200 Ultra® záruka Corus Confidex *
Výrobek Funkčnost Trvanlivost povrchové úpravy Funkčnost Trvanlivost povrchové úpravy Funkčnost Trvanlivost povrchové úpravy
SATJAM Roof 20 let 10 let 30 let 15 let 30 let 30 let
SATJAM Grande 20 let 10 let 30 let 15 let 30 let 30 let
SATJAM Rapid 20 let 10 let 30 let 15 let 30 let 30 let
SATJAM Bond Exclusive 30 let 15 let
SATJAM Bond Metalic 20 let 10 let 30 let 15 let 30 let 30 let
SATJAM Trapez ** 20 let 10 let 30 let 15 let 30 let 30 let
SATJAM Niagara 15 let 10 let
SATJAM Accessories *** 20 let 10 let 30 let 15 let 30 let 30 let*… tuto záruku poskytuje společnost Corus na speciálním formuláři, vice na www.colorcoat-online.com
** … použití jako střešní krytina nebo jako opláštění
*** … typizované klempířské doplňky, tabule a svitky

Funkčností výrobku se rozumí, že v uvedené lhůtě nedojde z důvodu vady materiálu k proniknutí vody skrz výrobek. 

Trvanlivostí povrchové úpravy se rozumí, že během uvedené doby nedojde k oddělení povrchové úpravy od plechu, vyjma drobných jevů na řezných hranách, nebudou se tvořit trhliny a praskliny nebo jiné vady povrchové úpravy a že nedojde k nerovnoměrné změně barvy s odchylkou Δ E vyšší než 5, a to za podmínky stejného působení atmosférických vlivů na celou plochu výrobku.

Společné podmínky uznání záruční odpovědnosti a nároku na benefit SATJAM Záruka Plus

Záruka a doba trvání benefi tu začíná běžet dnem převzetí výrobku uživatelem.

Výrobky musí být přepravovány, skladovány, instalovány, používány a udržovány pouze v souladu s pokyny a doporučeními výrobce. Ty jsou k dispozici v Montážních návodech a v podmínkách pro přepravu, skladování a manipulaci, dostupných na obchodních střediscích společnosti SATJAM, u obchodních partnerů společnosti SATJAM a na www.satjam.cz.

Výrobky musí být používány pouze v prostředí, jehož stupeň korozivní agresivity odpovídá možnostem použití výrobků v souladu s doporučením výrobce, tedy bez vlivů agresivního průmyslového znečištění, výparů škodlivých plynů, sloučenin chlóru, dusíku a síry, solí a jiných agresivních chemických látek a plynů. V případě aplikace a používání výrobků v jiném, než výrobcem doporučeném, prostředí, odpovědnost výrobce zaniká, pokud společností SATJAM není stanoven benefit SATJAM Záruka Plus na základě individuálního posouzení.

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a vady způsobené mimořádnými povětrnostními podmínkami nebo úkazy (zemětřesení, požáry, povodně, krupobití, větrné smrště atd.), vandalismem a jinými případy vyšší moci.

Odpovědnost se nevztahuje na korozi výrobku na jeho spodní straně a vady spodní povrchové úpravy – ochranného laku.

Podmínkou uplatnění nároku z benefi tu SATJAM Záruka Plus je zaregistrování tohoto dokumentu na www.satjam.cz nebo doručení řádně vyplněného Registračního kupónu na adresu sídla společnosti SATJAM, a to nejpozději do 6 měsíců od data výroby.

Uplatnění záruky a nároků z benefitu
Vady výrobků musí být reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, resp. po té, kdy mohly být zjištěny. Při zjištění vad před instalací se nesmí pokračovat v další instalaci výrobků. Reklamace musí být doručena písemně, společně s kopií faktury (dokladu o zaplacení) a s kopií tohoto dokumentu nebo s uvedením čísla zakázky (viz. níže). 

Reklamant musí umožnit výrobci kontrolu reklamovaných vad a poskytnout potřebnou součinnost. 

Odpovědnost výrobce
V rámci zákonné záruky nese výrobce plnou zákonnou odpovědnost.
V rámci benefi tu SATJAM Záruka Plus:

- společnost SATJAM odpovídá za řádně reklamované vady výrobku do výše pořizovací ceny výrobků uvedené na faktuře, ponížené o roční amortizaci 2 % z titulu funkčnosti výrobků s povrchovou úpravou satpur 50 μm, Colorcoat HPS 200 Ultra®, krytiny s minerálním posypem a 3 % u výrobků s povrchovou úpravou polyestersat 25 μm, satmat 35 μm a aluzinek. Z titulu trvanlivosti povrchové úpravy je roční amortizace stanovena ve výši 5 % u výrobků s povrchovou úpravou satpur 50 μm, Colorcoat HPS 200 Ultra®, krytiny s minerálním posypem a 8 % u výrobků s povrchovou úpravou polyestersat 25 μm, satmat 35 μm a aluzinek.

- výrobce si vyhrazuje právo výběru řešení reklamace:
o opravu vady
o výměnu vadných dílů
o finanční plnění v odpovídající výši

- návrh způsobu řešení reklamace stanovený společností SATJAM je pro zákazníka závazný

SATJAM, s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava

- Vlastnosti materiálu výrobku DX 51 D Z200 (AZ 150) pokud není uvedeno jinak
o Bez organické povrchové úpravy, nebo
o S organickou povrchovou úpravou
o Strana 1: PE 25 μm (PE 15 μm) ,strana 2: PE 10 μm
o Reakce na oheň: třída A1
o Chování při vnějším požáru: třída BROOF (t1), třída BROOF (t2), třída BROOF (t3, třída BROOF (t4)

- Varianta pro tloušťku povlaku větší než 25 μm
o Strana 1: PM 35 (PUR 50, HPS 200, nebo exklusive=AY 200+ anorganický vsyp)
o Strana 2: PE 10μm (bez organické povrchové úpravy)
o Reakce na oheň: třída F
o Chování při vnějším požáru: třída FROOF
Košík  

produkt (prázdný)